English to Chinese Dictionary

Search:

全球卫星导航系统 quán qiú wèi xīng dǎo háng tǒng Globalnaya Navigatsionaya Satelinaya Sistema or Global Navigation Satellite System (GLONASS), the Russian equivalent of GPS / abbr. to 格洛納斯|格洛纳斯


<< back to the home page