English to Chinese Dictionary

Search:

全国人大 Quán guó Rén abbr. for 全國人大會議|全国人大会议[Quan2 guo2 Ren2 Da4 hui4 yi4], National People's Congress (NPC)
全国人大会议 Quán guó Rén huì National People's Congress (NPC)


<< back to the home page