English to Chinese Dictionary

Search:

优哉游哉 yōu zāi yóu zāi see 悠哉悠哉[you1 zai1 you1 zai1]


<< back to the home page