English to Chinese Dictionary

Search:

人往高处爬,水往低处流 rén wǎng gāo chù , shuǐ wǎng chù liú see 人往高處走,水往低處流|人往高处走,水往低处流[ren2 wang3 gao1 chu4 zou3 , shui3 wang3 di1 chu4 liu2]


<< back to the home page