English to Chinese Dictionary

Search:

证监会 Zhèng jiān huì China Securities Regulatory Commission (CSRC) / abbr. for 中國證券監督管理委員會|中国证券监督管理委员会[Zhong1 guo2 Zheng4 quan4 Jian1 du1 Guan3 li3 Wei3 yuan2 hui4]
中国证监会 Zhōng guó Zhèng jiàn huì China Securities Regulatory Commission (CSRC) / abbr. for 中國證券監督管理委員會|中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会 Zhōng guó Zhèng quàn Jiān Guǎn Wěi yuán huì China Securities Regulatory Commission (CSRC) / abbr. to 證監會|证监会[Zheng4 jian1 hui4]


<< back to the home page