English to Chinese Dictionary

Search:

丧家之犬 sàng jiā zhī quǎn stray dog (idiom)
丧家之狗 sàng jiā zhī gǒu see 喪家之犬|丧家之犬[sang4 jia1 zhi1 quan3]


<< back to the home page