English to Chinese Dictionary

Search:

上外 Shàng Wài abbr. for 上海外國語大學|上海外国语大学[Shang4 hai3 Wai4 guo2 yu3 Da4 xue2]
上海外国语大学 Shàng hǎi Wài guó xué Shanghai International Studies University (SISU)


<< back to the home page