English to Chinese Dictionary

Search:

丈二金刚摸不着头脑 zhàng èr Jīn gāng bu zháo tóu nǎo see 丈二和尚,摸不著頭腦|丈二和尚,摸不着头脑[zhang4 er4 he2 shang5 , mo1 bu5 zhao2 tou2 nao3]


<< back to the home page