English to Chinese Dictionary

Search:

单方 dān fāng unilateral / one-sided / home remedy / folk prescription(same as 丹方) / single-drug prescription (same as 奇方[ji1 fang1], one of the seven kinds of prescriptions of Chinese medicine 七方[qi1 fang1]) / metaphorically. a good solution
七方 fāng (Chinese medicine) the seven kinds of prescriptions 大方[da4 fang1], 小方[xiao3 fang1], 緩方|缓方[huan3 fang1], 急方[ji2 fang1], 奇方[ji1 fang1], 偶方[ou3 fang1] and 重方[chong2 fang1] or 複方|复方[fu4 fang1]


<< back to the home page