English to Chinese Dictionary

Search:

七号电池 hào diàn chí AAA battery (PRC) / Taiwan equivalent: 四號電池|四号电池
四号电池 hào diàn chí AAA battery (Tw) / PRC equivalent: 七號電池|七号电池[qi1 hao4 dian4 chi2]


<< back to the home page